Käyttöehdot

WeldEye-pilvipalvelu

WeldEye-pilvipalvelun käyttöehdot

1. Palvelu

Kemppi Oy (”Kemppi”) tarjoaa Asiakkaalle WeldEye-hitsauksenhallintajärjestelmän (”WeldEye”) tilattavana pilvipohjaisena palveluna (”Pilvipalvelu”). Näillä käyttöehdoilla (”Ehdot”) säädellään Pilvipalvelun käyttöä. Jos sitoudut Ehtoihin toisen oikeushenkilön puolesta, sinun on vakuutettava, että sinulla on valtuudet sitoa kyseinen oikeushenkilö (sinä ja/tai kyseinen oikeushenkilö, yhdessä ”Asiakas”) näihin Ehtoihin.

Kun Pilvipalvelun tilaus on rekisteröity (”Pilvipalvelutilaus”), Kemppi myöntää Asiakkaalle oikeuden käyttää näissä Ehdoissa määritettyä Pilvipalvelua sekä sen mahdollisia päivityksiä ja käyttötukea. Myönnetty oikeus käyttää Pilvipalvelua näiden Ehtojen mukaisesti rajoittuu Ehtojen voimassaoloon, ja ehdoissa ei myönnetä Asiakkaalle muuta, nimenomaista tai epäsuoraa oikeutta tai lupaa käyttää Pilvipalvelua muulla kuin näissä Ehdoissa nimenomaisesti määritetyllä tavalla. Kemppi pidättää itsellään kaikki muut oikeudet.   

Pilvipalvelu tarjotaan sellaisena kuin se sopimushetkellä on. Kemppi ei ota vastuuta Pilvipalvelun tai ohjelmiston toiminnallisuudesta tai sopivuudesta käyttötarkoitukseen.  Pilvipalvelun käyttö rajoittuu näissä Ehdoissa määritettyihin Pilvipalvelun moduuleihin. Asiakas on vastuussa Asiakkaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla tapahtuvasta Pilvipalvelun käytöstä.

NIILTÄ OSIN KUIN AIEMMIN TÄSSÄ LUVUSSA 1 EI OLE TOISIN MÄÄRÄTTY JA SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MAKSIMIN SALLIMISSA RAJOISSA, KEMPPI TARJOAA PILVIPALVELUN SELLAISENA KUIN SE SOPIMUSHETKELLÄ ON. KEMPPI EI TAKAA, ETTÄ PILVIPALVELU TOIMII VIRHEETTÖMÄSTI TAI KESKEYTYKSETTÄ TAI ETTÄ KEMPPI KORJAA KAIKKI VIAT JA HÄIRIÖT. LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA NÄMÄ RAJOITETUT TAKUUT KOSKEVAT AINOASTAAN PILVIPALVELUN TARJOAMISTA, JA KEMPPI EI ANNA MUITA NIMENOMAISIA EIKÄ EPÄSUORIA, LAKISÄÄTEISIÄ EIKÄ MUUNLAISIA TAKUITA JA KIELTÄÄ ERITYISESTI KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT TAI EHDOT, MUKAAN LUKIEN KAIKKI PILVIPALVELUUN LIITTYVÄT MYYNTIKELPOISUUTTA, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT TAI EHDOT.

2. Aktivointi 

Pilvipalvelun käyttöä varten Asiakkaan on aktivoitava Pilvipalvelu i) luomalla uusi asiakastili (”Tili”) tai ii) käyttämällä Asiakkaan nykyistä My Kemppi -tunnusta ja syöttämällä hankitun Pilvitipalvelutilauksen lisenssiavain. Asiakkaan on annettava Pilvipalvelun aktivoinnin yhteydessä totuudenmukaiset, tarkat ja ajantasaiset laskutustiedot. Pilvipalvelun aktivoinnin jälkeen Kempillä on oikeus periä palvelumaksuja näiden Ehtojen mukaisesti.

3. Saatavuus

Pilvipalvelu on Asiakkaan käytössä Asiakkaan internetyhteyden välityksellä ja toimii Kempin määrittämillä palvelimilla. Pilvipalvelu ei mahdollisesti toimi kaikissa maissa, ja sitä voidaan tarjota vain tietyillä kielillä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Asiakkaan pääsyä internetiin ei voida taata ja että Kemppi ei ole missään tilanteessa vastuussa Asiakkaan oman internetyhteyden ja/tai verkon puutteista tai vioista.

4. Turvatoimet

Pilvipalvelu on suojattu seuraavilla turvatoimilla: 1) Asiakkaan WeldEye-palveluun syöttämien tietojen säännöllinen varmuuskopiointi; 2) suojattu palvelinyhteys; 3) salasanasuojaus; ja 4) virustorjunta.

Tietojen varmuuskopiointiin kuuluu yksi kattava varmuuskopiointi kerran viikossa. WeldEye-tiedostojärjestelmän ja -tietokannan muutokset varmuuskopioidaan päivittäin.

5. Päivityspaketti

Kemppi voi aika ajoin päivittää Pilvipalvelua ilmoitettujen vikojen, ilmoitettujen käyttäjien tarpeiden ja/tai Kempin Pilvipalvelua koskevien kehittämissuunnitelmien mukaisesti.

6. Tuki- ja kunnossapitopalvelut

Asiakas on oikeutettu saamaan Pilvipalvelun käyttöä koskevaa tietoa tukipalvelusta. Tämä tukipalvelu tarjotaan Asiakkaalle sillä edellytyksellä, että Asiakas on lukenut Kempin tarjoamat ohjemateriaalit. Asiakas voi lähettää kaikki tukipyynnöt käyttämällä sivuston WeldEye.com tukipalvelua.

7. Pilvipalvelun sisältö ja hinnoittelu 
  1. Välittömät kustannukset:
    Asiakkaan hankkima Pilvipalvelutilaus käsittää WeldEye-palveluun kuuluvat moduulit ”Hitsausohjeet” ja ”Henkilöstö ja pätevyydet”

  2. Käytön aikaiset kustannukset: peruskäyttömaksu/kuukausi + aktiivisten käyttäjien lisämaksu/kuukausi 

Peruskäyttömaksu kattaa vain yhden käyttäjän. Aktiivisten käyttäjien lisämaksu perustuu sellaisten muiden käyttäjien lukumäärään, jotka ovat kirjautuneet WeldEye-palveluun vähintään kerran kalenterikuukauden aikana (Aktiiviset käyttäjät).

Kaikki hinnat on ilmoitettu euroissa (€) ja ilman veroja, kuten arvonlisäveroa, liikevaihtoveroa, lähdeveroa tai vastaavaa.

Kemppi tarkistaa vuosittain kaikki hinnat, ja ne voivat muuttua Kempin antamalla ennakkoilmoituksella, joka annetaan tiedoksi Asiakkaalle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kuin mahdollinen hinnanmuutos tulee voimaan. Jos Asiakas ei hyväksy hinnanmuutosta, Asiakkaan on lopetettava Pilvipalvelun käyttö viimeistään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä.

8. Vastuun rajoitukset

Ehtoihin sovelletaan liitteenä olevien Kempin yleisten sopimusehtojen kohtaa 5.

9. Luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Ehtoihin sovelletaan Kempin yleisten sopimusehtojen kohtaa 7.

Kaikki Asiakkaan WeldEye-palveluun syöttämät tiedot ovat Asiakkaan tietoja.

Kempillä on pysyvä oikeus käyttää WeldEye-palvelussa käsiteltäviä Asiakkaan tietoja tilastotarkoituksiin, liiketoiminnan ja tuotteiden kehitykseen ja Kempin näiden Ehtojen mukaisten velvoitteiden toteuttamiseen. Käyttö tapahtuu siten, että Asiakkaan henkilöllisyyttä tai tarkkoja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Jos Asiakas ja/tai sen tytäryhtiöt keräävät ja käsittelevät henkilötietoja, tunnistetietoja tai vastaavia tietoja (esimerkiksi paikkatietoja) (yhdessä ”Asiakaskonsernin henkilötiedot”) ja syöttävät tällaisia aiemmin kerättyjä Asiakaskonsernin henkilötietoja WeldEye-palveluun, Asiakkaan ja sen tytäryhtiöiden on vahvistettava, että ne ovat keränneet ja käsitelleet Asiakaskonsernin henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön ja määräysten ja näiden Ehtojen mukaisesti ja tekevät niin myös jatkossa. Osapuolet hyväksyvät, että Kemppi käsittelee Asiakaskonsernin henkilötietoja vain siinä määrin, mikä on välttämätöntä Pilvipalvelun tarjoamiseksi Asiakkaalle ja sen tytäryhtiöille. Kemppi ei vastaa yksityishenkilöiden tekemistä Kempin toimintaa koskevista korvausvaatimuksista tai valituksista, jos kyseinen toiminta on Asiakkaan ja/tai sen tytäryhtiöiden antaminen ohjeiden mukaista. Lisäksi Kempillä on oikeus käyttää WeldEye-palvelussa käsiteltäviä Asiakaskonsernin henkilötietoja tilastotarkoituksiin ja liiketoiminnan ja tuotteiden kehitykseen. Käyttö tapahtuu siten, että Asiakkaan henkilöllisyyttä tai tarkkoja tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Kemppi ja sen kolmansina osapuolina olevat alihankkijat voivat sijoittaa palvelimia myös EU:n ulkopuolelle, minkä vuoksi Asiakaskonsernin henkilötietoja voidaan käsitellä Pilvipalvelun tarjoamisen yhteydessä myös EU:n ulkopuolella. Jos Asiakkaan organisaation kotipaikka on EU:ssa, Asiakkaan on sovittava oman organisaationsa ja tytäryhtiöidensä puolesta mallisopimuslausekkeista (”SCCA”) Kempin kanssa.

Asiakkaan on varmistettava, että Asiakkaalla ja sen tytäryhtiöillä on oikeus siirtää Asiakkaan ja/tai sen tytäryhtiöiden aiemmin keräämiä ja Asiakkaan järjestelmiin tallennettuja asianmukaisia Asiakaskonsernin henkilötietoja Kempille, jotta Kemppi ja sen alihankkijat voivat laillisesti käyttää, käsitellä ja siirtää Asiakaskonsernin henkilötietoja näiden Ehtojen mukaisesti Asiakkaan ja/tai sen tytäryhtiöiden puolesta.

Kemppi voi käyttää alihankkijoita, jotka tarjoavat tiettyjä Pilvipalveluun kuuluvia Palveluita sen puolesta.

Asiakaskonsernin henkilötietojen käsittelyn kesto rajoittuu näiden Ehtojen voimassaoloaikaan.

10. Asiakastietojen kerääminen

Kun asiakas esittää kirjallisen pyynnön viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen näiden Ehtojen purkautumista, Kemppi toimittaa Pilvipalvelussa olevat Asiakkaan tiedot Pilvipalvelun kautta Asiakkaan saataville rajoitetusti vain sitä tarkoitusta varten, että Asiakas voi hakea Asiakkaan tiedot neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa pyynnön saapumisesta Kempille. Kyseisen neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluttua Kemppi ei ole velvollinen ylläpitämään tai tarjoamaan Asiakkaan tietoja, ja sillä on oikeus poistaa kaikki Asiakkaan tiedot. Kempin ei kuitenkaan vaadita poistavan asiakastietojen kopioita palvelimiltaan eikä muilta varmuuskopiointiin käytettäviltä laitteilta, ennen kuin näiden kopioiden poistaminen on aikataulutettu.

11. Kempin yleiset sopimusehdot

Näihin Ehtoihin liitetyt Kempin yleiset sopimusehdot ovat näiden Ehtojen olennainen osa ja täydennys.                                                                                                  

12. Voimassaolo ja purkaminen

Nämä Ehdot tulevat voimaan Pilvipalvelun aktivoinnin yhteydessä (”Voimaantulopäivä”), ja ne pysyvät voimassa peräkkäisten kalenterikuukausien jaksoissa (”Jakso”), ellei niitä pureta kohdan 12 mukaisesti.

Asiakas voi purkaa tilauksen perumalla Pilvipalvelun tilauksensa asianmukaisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen Jakson umpeutumista. Asiakkaan on maksettava ennen purkamisen voimaantulopäivää kertyneet maksut, palkkiot ja/tai kustannukset.

Kemppi pidättää itsellään oikeuden muuttaa Ehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan ilmoittamatta siitä etukäteen Asiakkaalle. Ehtoihin lisätään muutokset ja ilmoitus päivämäärästä, jolloin muuttuneet Ehdot tulevat voimaan. Jos Asiakas ei hyväksy muuttuneita Ehtoja, Asiakkaalla on oikeus perua tilaus näiden Ehtojen mukaisesti, jolloin Asiakas ei voi enää käyttää Pilvipalvelua.

13. Sovellettava lainsäädäntö ja riitojen sovittelu

Näissä Ehdoissa sovelletaan Kempin yleisten sopimusehtojen kohtaa 19.

14. Oikeuden luovutus

Näissä Ehdoissa sovelletaan Kempin yleisten sopimusehtojen kohtaa 14.

Weldeye - Insight Creates Value

WeldEye is a universal solution to manage welding production. A balanced combination of software, hardware and service, WeldEye creates value through insight into WPS compliant welding quality, personnel qualifications, and much more. It reduces overhead costs by simplifying your documentation process and reducing repair rate. The software is available globally and compatible with any brand's welding equipment. As a cloud service it provides a simple way to control your welding production anywhere in the world, regardless of your location.

Read the WeldEye Story