Voorwaarden

WeldEye-clouddienst

Voorwaarden WeldEye-clouddienst

1. Service

Kemppi (‘Kemppi’) zal het WeldEye-lasbeheersysteem (‘WeldEye’) ter beschikking stellen aan de klant in cloud-abonnementsvorm (de ‘clouddienst’). Deze algemene voorwaarden (‘voorwaarden’) gelden voor uw gebruik van deze clouddienst. Als u deze voorwaarden aanvaardt namens andere rechtspersoon, verklaart u dat u feitelijk bevoegd bent om die entiteit te binden (u en/of de entiteit tezamen de 'klant' genoemd) aan deze voorwaarden.

Na registratie van het cloudabonnement op de clouddienst (het ‘cloudabonnement’) verleent Kemppi de klant het recht om de in de voorwaarden beschreven clouddienst te gebruiken, inclusief eventuele upgrades en de helpdeskfunctie. Het verleende recht op het gebruik van de clouddienst volgens deze voorwaarden wordt beperkt door de geldigheid van de voorwaarden, en deze voorwaarden verlenen geen rechten of licenties aan de klant, uitdrukkelijk nog geïmpliceerd, om de clouddienst op een andere manier te gebruiken dan zoals uitdrukkelijk beschreven in deze voorwaarden. Alle andere rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden door en aan Kemppi.   

De clouddienst wordt geleverd op een ‘as is’ -basis. Kemppi aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de functionaliteit of doelmatigheid van de clouddienst of de software.  Het gebruik van de clouddienst is beperkt tot de modules van de clouddienst die worden vermeld in deze voorwaarden. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de clouddienst met de gebruikersnamen en wachtwoorden van de klant.

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERBOVEN IN DIT HOOFDSTUK 1 IS UITEENGEZET EN IN DE HOOGSTE MATE DIE TOEGESTAAN IS DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING LEVERT KEMPPI DE CLOUDDIENST OP EEN 'AS IS'-BASIS. KEMPPI GARANDEERT NIET DAT DE CLOUDDIENST FOUTLOOS OF ZONDER ONDERBREKINGEN ZAL WERKEN, NOCH DAT KEMPPI ALLE FOUTEN OF STORINGEN ZAL VERHELPEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET GELDEN DEZE BEPERKTE GARANTIES UITSLUITEND VOOR DE LEVERING VAN DE CLOUDDIENST, EN KEMPPI BIEDT MET BETREKKING TOT DE CLOUDDIENST GEEN GARANTIES, VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD, WETTELIJK OF ANDERSZINS, EN WIJST MET NAME ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN AF, INCLUSIEF GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

2. Activering

Om de clouddienst te mogen gebruiken, moet de klant de clouddienst activeren door i) een nieuw klantaccount (‘account’) te registreren of ii) het bestaande My Kemppi ID-account van de klant te gebruiken en de licentiesleutel van het aangeschafte cloudabonnement in te voeren. De klant moet waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en actuele betaalgegevens vertrekken bij het activeren van de clouddienst. Nadat de clouddienst is geactiveerd, heeft Kemppi het recht om de servicekosten in rekening te brengen zoals uiteengezet in deze voorwaarden.

3. Verkrijgbaarheid

De clouddienst wordt ter beschikking gesteld aan de klant via een internetverbinding die door de klant tot stand moet worden gebracht. De clouddienst wordt aangeboden vanaf door Kemppi gekozen servers. De clouddienst is in sommige landen mogelijk niet beschikbaar en wordt slechts in een beperkt aantal talen aangeboden. De klant is zich ervan bewust en erkent dat zijn/haar internettoegang niet kan worden gegarandeerd en dat Kemppi onder geen beding aansprakelijk kan worden gehouden voor fouten in de eigen internetverbindingen en/of het netwerk van de klant.

4. Beveiligingsmaatregelen

De clouddienst kent de volgende veiligheidsmaatregelen: 1) regelmatige back-up van informatie die de klant heeft ingevoerd in WeldEye; 2) beveiligde verbinding met de server; 3) wachtwoordbeveiliging; en 4) viruscontrole.

Voor de gegevensback-up wordt wekelijks een volledige back-up gemaakt. Verder vindt dagelijks een incrementele back-up van het WeldEye-bestandssysteem en de database plaats.

5. Upgradepakket

Kemppi kan de clouddienst van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van gemelde fouten, gemelde gebruikersbehoeften en/of in verband met Kemppi's plannen voor de ontwikkeling van de clouddienst.

6. Ondersteunings- en onderhoudsdiensten

De klant heeft recht op informatievoorziening over het gebruik van de clouddienst in de vorm van een ondersteuningsdienst. Deze ondersteuningsdienst wordt aan de klant geleverd op voorwaarde dat de klant al het instructiemateriaal dat Kemppi ter beschikking heeft gesteld, heeft gelezen. Alle ondersteuningsverzoeken kunnen door de klant worden ingediend via het gedeelte Ondersteuning op WeldEye.com.

7. Reikwijdte van de dienst en prijzen
  1. Directe kosten:
    De klant heeft een cloudabonnement gekocht voor de WeldEye-modules ‘Lasprocedures’ en ‘Medewerkers en kwalificaties’.

  2. Kosten tijdens het gebruik: maandelijks basisgebruikerstarief + maandelijks tarief voor extra actieve gebruikers

Het basisgebruikerstarief is goed voor slechts één gebruiker. Het tarief voor extra actieve gebruikers is gebaseerd op het aantal andere gebruikers dat ten minste eenmaal in een kalendermaand heeft ingelogd in WeldEye (actieve gebruikers).

Alle prijzen zijn in euro (€) exclusief alle belastingen: btw, omzetbelasting, voorheffingen of vergelijkbare belastingen.

Alle prijzen worden jaarlijks herzien en kunnen worden gewijzigd na voorafgaande kennisgeving door Kemppi, die dertig (30) dagen voordat eventueel gewijzigde prijzen van kracht worden aan de klant wordt medegedeeld. Als de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen, moet de klant het gebruik van de clouddienst staken uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Het bijgevoegde deel 5 van de algemene voorwaarden van Kemppi is van toepassing op deze voorwaarden.

9. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Deel 7 van de algemene voorwaarden van Kemppi is van toepassing op deze voorwaarden.

Alle informatie die de klant invoert in WeldEye, is informatie van de klant.

Kemppi heeft het eeuwigdurende recht om de informatie van de klant die is verwerkt via en door WeldEye, te gebruiken voor statistische doeleinden en voor bedrijfs- en productontwikkeling, en voor het nakomen van Kemppi’s verplichtingen krachtens deze voorwaarden. Dit gebruik vindt op zodanige wijze plaats dat de identiteit of gedetailleerde informatie van de klant niet aan derden wordt prijsgegeven.

Ingeval de klant en/of diens dochterondernemingen persoonsgegevens, identificatiegegevens of soortgelijke gegevens (bijv. locatiegegevens) (gezamenlijk 'persoonsgegevens van de klantengroep’) verzamelen en verwerken en deze reeds verzamelde persoonsgegevens van de klantengroep invoeren in WeldEye, bevestigen de klant en diens dochterondernemingen dat zij de persoonsgegevens van de klantengroep hebben verzameld en verwerkt en zullen verzamelen en verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en deze voorwaarden. De partijen komen overeen dat Kemppi de persoonsgegevens van de klantengroep alleen zal verwerken voor zover dat nodig is om de clouddienst aan de klant en diens dochterondernemingen te leveren. Kemppi is niet aansprakelijk voor omstandigheden waarin iemand een claim of klacht indient ten aanzien van het handelen van Kemppi voor zover dat handelen voortvloeit uit instructies van de klant en/of diens dochterondernemingen. Daarnaast heeft Kemppi het recht om de persoonsgegevens van de klantengroep die via en door WeldEye worden verwerkt, te gebruiken voor statistische doeleinden en voor doeleinden van zakelijke en productontwikkeling. Dit gebruik vindt op zodanige wijze plaats dat de identiteit of gedetailleerde informatie van de klant niet aan derden wordt prijsgegeven.

De klant bevestigt en stemt ermee in dat de servers van Kemppi en diens toeleveranciers zich ook buiten de EU kunnen bevinden en dat de persoonsgegevens van de klantengroep in het kader van de levering van de clouddienst dus ook buiten de EU kunnen worden verwerkt. Ingeval de klant een entiteit met vestigingsplaats in de EU is, komt de klant, namens zichzelf en namens zijn dochterondernemingen, met Kemppi de standaard contractuele clausulevoorwaarden (‘SCCA’) overeen.

De klant dient te verzekeren dat de klant en zijn dochterondernemingen het recht hebben om de relevante persoonsgegevens van de klantengroep die door de klant en/of diens dochterondernemingen zijn verzameld en die zijn opgeslagen in de systemen van de klant, over te dragen aan Kemppi, zodat Kemppi en zijn toeleveranciers de persoonsgegevens van de klantengroep wettig namens de klant en/of diens dochterondernemingen kunnen gebruiken, verwerken en verzenden in overeenstemming met deze voorwaarden.

Kemppi kan bepaalde diensten voor de clouddienst uit naam van Kemppi laten leveren door toeleveranciers.

De duur van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van de klantengroep is gelijk aan de looptijd van deze voorwaarden.

10. Opvragen van klantdata

Als de klant uiterlijk één (1) maand voor het aflopen van deze voorwaarden een schriftelijk verzoek daartoe indient, stelt Kemppi de in de clouddienst opgeslagen klantdata tijdelijk via de clouddienst ter beschikking aan de klant, uitsluitend om de klant gedurende vijfenveertig (45) dagen vanaf het moment waarop het verzoek door Kemppi is ontvangen de gelegenheid te geven de klantdata op te halen. Na deze vijfenveertig (45) dagen is Kemppi niet meer verplicht om klantdata te bewaren of ter beschikking te stellen en mag Kemppi alle klantdata verwijderen. Kemppi is echter niet verplicht om kopieën van de klantdata te verwijderen van zijn servers of andere back-upmedia vóór het moment waarop de verwijdering van deze back-ups gepland is.

11. Algemene voorwaarden van Kemppi

De algemene voorwaarden van Kemppi, die zijn bijgevoegd bij deze voorwaarden, zijn een essentieel onderdeel van en aanvulling op de bepalingen in deze voorwaarden.                                                                                                            

12. Geldigheid en beëindiging

Deze voorwaarden worden van kracht bij activering van de clouddienst (‘ingangsdatum’) en blijven van kracht gedurende opeenvolgende kalendermaanden (‘periode’) totdat ze worden beëindigd volgens dit deel 12.

De klant kan zijn abonnement beëindigen door de clouddienst naar behoren op te zeggen, ten minste dertig (30) dagen voor afloop van een periode. De klant dient alle verschuldigde tarieven, bijdragen en/of kosten die zijn gemaakt voor de ingangsdatum van de beëindiging, te voldoen.

Kemppi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de voorwaarden naar eigen goeddunken, op welk moment dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant, te wijzigen door dergelijke wijzigingen met vermelding van de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden op te nemen in deze voorwaarden. Als de klant op enig moment niet meer akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, heeft de klant het recht om het abonnement te beëindigen volgens deze voorwaarden en kan de klant de clouddienst mogelijk niet meer gebruiken.

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

Deel 19 van de algemene voorwaarden van Kemppi is van toepassing op deze voorwaarden.

14. Overdracht

Deel 14 van de algemene voorwaarden van Kemppi is van toepassing op deze voorwaarden.