Voorwaarden

WeldEye-clouddienst

Voorwaarden WeldEye-clouddienst

1. Service

Kemppi (‘Kemppi’) zal het WeldEye-lasbeheersysteem (‘WeldEye’) ter beschikking stellen aan de klant in cloud-abonnementsvorm (de ‘clouddienst’). Deze algemene voorwaarden (‘voorwaarden’) gelden voor uw gebruik van deze clouddienst. Als u deze voorwaarden aanvaardt namens andere rechtspersoon, verklaart u dat u feitelijk bevoegd bent om die entiteit te binden (u en/of de entiteit tezamen de 'klant' genoemd) aan deze voorwaarden.

Na registratie van het cloudabonnement op de clouddienst (het ‘cloudabonnement’) verleent Kemppi de klant het recht om de in de voorwaarden beschreven clouddienst te gebruiken, inclusief eventuele upgrades en de helpdeskfunctie. Het verleende recht op het gebruik van de clouddienst volgens deze voorwaarden wordt beperkt door de geldigheid van de voorwaarden, en deze voorwaarden verlenen geen rechten of licenties aan de klant, uitdrukkelijk nog geïmpliceerd, om de clouddienst op een andere manier te gebruiken dan zoals uitdrukkelijk beschreven in deze voorwaarden. Alle andere rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden door en aan Kemppi.   

De clouddienst wordt geleverd op een ‘as is’ -basis. Kemppi aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de functionaliteit of doelmatigheid van de clouddienst of de software.  Het gebruik van de clouddienst is beperkt tot de modules van de clouddienst die worden vermeld in deze voorwaarden. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van de clouddienst met de gebruikersnamen en wachtwoorden van de klant.

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERBOVEN IN DIT HOOFDSTUK 1 IS UITEENGEZET EN IN DE HOOGSTE MATE DIE TOEGESTAAN IS DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING LEVERT KEMPPI DE CLOUDDIENST OP EEN 'AS IS'-BASIS. KEMPPI GARANDEERT NIET DAT DE CLOUDDIENST FOUTLOOS OF ZONDER ONDERBREKINGEN ZAL WERKEN, NOCH DAT KEMPPI ALLE FOUTEN OF STORINGEN ZAL VERHELPEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET GELDEN DEZE BEPERKTE GARANTIES UITSLUITEND VOOR DE LEVERING VAN DE CLOUDDIENST, EN KEMPPI BIEDT MET BETREKKING TOT DE CLOUDDIENST GEEN GARANTIES, VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD, WETTELIJK OF ANDERSZINS, EN WIJST MET NAME ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN AF, INCLUSIEF GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

2. Activering

Om de clouddienst te mogen gebruiken, moet de klant de clouddienst activeren door i) een nieuw klantaccount (‘account’) te registreren of ii) het bestaande My Kemppi ID-account van de klant te gebruiken en de licentiesleutel van het aangeschafte cloudabonnement in te voeren. De klant moet waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en actuele betaalgegevens vertrekken bij het activeren van de clouddienst. Nadat de clouddienst is geactiveerd, heeft Kemppi het recht om de servicekosten in rekening te brengen zoals uiteengezet in deze voorwaarden.

3. Verkrijgbaarheid

De clouddienst wordt ter beschikking gesteld aan de klant via een internetverbinding die door de klant tot stand moet worden gebracht. De clouddienst wordt aangeboden vanaf door Kemppi gekozen servers. De clouddienst is in sommige landen mogelijk niet beschikbaar en wordt slechts in een beperkt aantal talen aangeboden. De klant is zich ervan bewust en erkent dat zijn/haar internettoegang niet kan worden gegarandeerd en dat Kemppi onder geen beding aansprakelijk kan worden gehouden voor fouten in de eigen internetverbindingen en/of het netwerk van de klant.

4. Beveiligingsmaatregelen

De clouddienst kent de volgende veiligheidsmaatregelen: 1) regelmatige back-up van informatie die de klant heeft ingevoerd in WeldEye; 2) beveiligde verbinding met de server; 3) wachtwoordbeveiliging; en 4) viruscontrole.

Voor de gegevensback-up wordt wekelijks een volledige back-up gemaakt. Verder vindt dagelijks een incrementele back-up van het WeldEye-bestandssysteem en de database plaats.

5. Upgradepakket

Kemppi kan de clouddienst van tijd tot tijd bijwerken naar aanleiding van gemelde fouten, gemelde gebruikersbehoeften en/of in verband met Kemppi's plannen voor de ontwikkeling van de clouddienst.

6. Ondersteunings- en onderhoudsdiensten

De klant heeft recht op informatievoorziening over het gebruik van de clouddienst in de vorm van een ondersteuningsdienst. Deze ondersteuningsdienst wordt aan de klant geleverd op voorwaarde dat de klant al het instructiemateriaal dat Kemppi ter beschikking heeft gesteld, heeft gelezen. Alle ondersteuningsverzoeken kunnen door de klant worden ingediend via het gedeelte Ondersteuning op WeldEye.com.

7. Reikwijdte van de dienst en prijzen
  1. Directe kosten:
    De klant heeft een cloudabonnement gekocht voor de WeldEye-modules ‘Lasprocedures’ en ‘Medewerkers en kwalificaties’.

  2. Kosten tijdens het gebruik: maandelijks basisgebruikerstarief + maandelijks tarief voor extra actieve gebruikers

Het basisgebruikerstarief is goed voor slechts één gebruiker. Het tarief voor extra actieve gebruikers is gebaseerd op het aantal andere gebruikers dat ten minste eenmaal in een kalendermaand heeft ingelogd in WeldEye (actieve gebruikers).

Alle prijzen zijn in euro (€) exclusief alle belastingen: btw, omzetbelasting, voorheffingen of vergelijkbare belastingen.

Alle prijzen worden jaarlijks herzien en kunnen worden gewijzigd na voorafgaande kennisgeving door Kemppi, die dertig (30) dagen voordat eventueel gewijzigde prijzen van kracht worden aan de klant wordt medegedeeld. Als de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen, moet de klant het gebruik van de clouddienst staken uiterlijk op de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Het bijgevoegde deel 5 van de algemene voorwaarden van Kemppi is van toepassing op deze voorwaarden.

9. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Deel 7 van de algemene voorwaarden van Kemppi is van toepassing op deze voorwaarden.

Alle informatie die de klant invoert in WeldEye, is informatie van de klant.

Kemppi heeft het eeuwigdurende recht om de informatie van de klant die is verwerkt via en door WeldEye, te gebruiken voor statistische doeleinden en voor bedrijfs- en productontwikkeling, en voor het nakomen van Kemppi’s verplichtingen krachtens deze voorwaarden. Dit gebruik vindt op zodanige wijze plaats dat de identiteit of gedetailleerde informatie van de klant niet aan derden wordt prijsgegeven.

Ingeval de klant en/of diens dochterondernemingen persoonsgegevens, identificatiegegevens of soortgelijke gegevens (bijv. locatiegegevens) (gezamenlijk 'persoonsgegevens van de klantengroep’) verzamelen en verwerken en deze reeds verzamelde persoonsgegevens van de klantengroep invoeren in WeldEye, bevestigen de klant en diens dochterondernemingen dat zij de persoonsgegevens van de klantengroep hebben verzameld en verwerkt en zullen verzamelen en verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en deze voorwaarden. De partijen komen overeen dat Kemppi de persoonsgegevens van de klantengroep alleen zal verwerken voor zover dat nodig is om de clouddienst aan de klant en diens dochterondernemingen te leveren. Kemppi is niet aansprakelijk voor omstandigheden waarin iemand een claim of klacht indient ten aanzien van het handelen van Kemppi voor zover dat handelen voortvloeit uit instructies van de klant en/of diens dochterondernemingen. Daarnaast heeft Kemppi het recht om de persoonsgegevens van de klantengroep die via en door WeldEye worden verwerkt, te gebruiken voor statistische doeleinden en voor doeleinden van zakelijke en productontwikkeling. Dit gebruik vindt op zodanige wijze plaats dat de identiteit of gedetailleerde informatie van de klant niet aan derden wordt prijsgegeven.

De klant bevestigt en stemt ermee in dat de servers van Kemppi en diens toeleveranciers zich ook buiten de EU kunnen bevinden en dat de persoonsgegevens van de klantengroep in het kader van de levering van de clouddienst dus ook buiten de EU kunnen worden verwerkt. Ingeval de klant een entiteit met vestigingsplaats in de EU is, komt de klant, namens zichzelf en namens zijn dochterondernemingen, met Kemppi de standaard contractuele clausulevoorwaarden (‘SCCA’) overeen.

De klant dient te verzekeren dat de klant en zijn dochterondernemingen het recht hebben om de relevante persoonsgegevens van de klantengroep die door de klant en/of diens dochterondernemingen zijn verzameld en die zijn opgeslagen in de systemen van de klant, over te dragen aan Kemppi, zodat Kemppi en zijn toeleveranciers de persoonsgegevens van de klantengroep wettig namens de klant en/of diens dochterondernemingen kunnen gebruiken, verwerken en verzenden in overeenstemming met deze voorwaarden.

Kemppi kan bepaalde diensten voor de clouddienst uit naam van Kemppi laten leveren door toeleveranciers.

De duur van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van de klantengroep is gelijk aan de looptijd van deze voorwaarden.

10. Opvragen van klantdata

Als de klant uiterlijk één (1) maand voor het aflopen van deze voorwaarden een schriftelijk verzoek daartoe indient, stelt Kemppi de in de clouddienst opgeslagen klantdata tijdelijk via de clouddienst ter beschikking aan de klant, uitsluitend om de klant gedurende vijfenveertig (45) dagen vanaf het moment waarop het verzoek door Kemppi is ontvangen de gelegenheid te geven de klantdata op te halen. Na deze vijfenveertig (45) dagen is Kemppi niet meer verplicht om klantdata te bewaren of ter beschikking te stellen en mag Kemppi alle klantdata verwijderen. Kemppi is echter niet verplicht om kopieën van de klantdata te verwijderen van zijn servers of andere back-upmedia vóór het moment waarop de verwijdering van deze back-ups gepland is.

11. Algemene voorwaarden van Kemppi

De algemene voorwaarden van Kemppi, die zijn bijgevoegd bij deze voorwaarden, zijn een essentieel onderdeel van en aanvulling op de bepalingen in deze voorwaarden.                                                                                                            

12. Geldigheid en beëindiging

Deze voorwaarden worden van kracht bij activering van de clouddienst (‘ingangsdatum’) en blijven van kracht gedurende opeenvolgende kalendermaanden (‘periode’) totdat ze worden beëindigd volgens dit deel 12.

De klant kan zijn abonnement beëindigen door de clouddienst naar behoren op te zeggen, ten minste dertig (30) dagen voor afloop van een periode. De klant dient alle verschuldigde tarieven, bijdragen en/of kosten die zijn gemaakt voor de ingangsdatum van de beëindiging, te voldoen.

Kemppi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de voorwaarden naar eigen goeddunken, op welk moment dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant, te wijzigen door dergelijke wijzigingen met vermelding van de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden op te nemen in deze voorwaarden. Als de klant op enig moment niet meer akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, heeft de klant het recht om het abonnement te beëindigen volgens deze voorwaarden en kan de klant de clouddienst mogelijk niet meer gebruiken.

13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

Deel 19 van de algemene voorwaarden van Kemppi is van toepassing op deze voorwaarden.

14. Overdracht

Deel 14 van de algemene voorwaarden van Kemppi is van toepassing op deze voorwaarden.

Data processing agreement

1. Background and purpose

This Data Processing Agreement is an inseparable part of the WeldEye agreement including all appendices and documents incorporated thereto, entered into by and between the Supplier and the Customer (“Agreement”).

The purpose of this Data Processing Agreement is to agree on the terms and conditions for processing of personal data by the Supplier on behalf of the Customer, which also comprise the scope of this Data Processing Agreement.

2. Definitions

For the purpose of this Data Processing Agreement, unless expressly otherwise stated or evident in the context, the following capitalized terms shall have the following meanings, the singular (where appropriate) shall include the plural and vice versa, and references to Sections or Subsections shall be references to sections and subsections of this Data Processing Agreement.

2.1  “Customer” has the meaning given to it in the Agreement. In addition, anything stated in this Data Processing Agreement with reference to the Customer applies also to any party on behalf of which the Processor Processes Personal Data pursuant to the Agreement.

2.2  “Data Protection Laws” means applicable data protection regulations and legislation, including but not limited to the GDPR and the data protection or privacy laws of any other country.

2.3  “EU” means European Union.

2.4  “EEA” means the European Economic Area.

2.5  GDPR” means the Regulation (EU) 2016/679 of the European parliament and the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

2.6  “Party” means each the Customer and the Supplier individually and “Parties” shall mean jointly the Customer and the Supplier.

2.7  “Services” means the services, systems, any deliverables and other activities supplied by or on behalf of the Supplier to the Customer pursuant to the Agreement.

2.8 Standard Data Protection Clauses” has the meaning given to it in Section 5.3.

2.9  “Sub-processor” means another processor engaged by the Supplier in the Processing of Personal Data and, where applicable, possible other Processor engaged by the Sub-processor of the Supplier.

2.10 personal data”, “process” and “processing”, “controller”, “processor” and “data subject”, shall have the meaning set forth in the GDPR.

In addition, unless expressly otherwise stated, the applicable definitions provided in the Agreement shall be applied to this Data Processing Agreement. In case a definition provided in this Data Processing Agreement and a definition provided in the Agreement conflicts, for the purposes of this Data Processing Agreement the definition provided in this Data Processing Agreement shall prevail.

3. Processing of Personal Data

3.1 Subject matter, nature and purpose

3.1.1  Pursuant to the Agreement the Supplier supplies Services in connection of which the Supplier processes personal data on behalf of the Customer. The subject matter of the processing is the Customer Group Personal Data as set out in the Agreement and this Data Processing Agreement.

3.1.2  The nature and the purpose of the processing is to supply and enable the Services provided by the Supplier to the Customer pursuant to the Agreement.

3.1.3  Nothing in this Data Processing Agreement shall operate to transfer, assign or otherwise grant to the Supplier any right or interest to the personal data, unless otherwise expressly stated in the Agreement.

3.2 Personal Data and Data Subjects

3.2.1  Personal data comprises of Customer Group Personal Data. Personal data may include also other types of data if required by the purpose of the processing agreed between the Parties.

3.2.2  Processing involves personal data of Customer’s employees and possible other data subjects determinated by the Customer.

3.3  Roles of the Parties

3.3.1  The Customer and, where applicable, its subsidiaries shall be the Controller(s) and the Supplier, shall be the Processor of any and all personal data processed pursuant to the Agreement.

3.4  Duration and termination of Processing

3.4.1  The duration of the processing of personal data is conditional to the term of the Agreement. The processing shall be conducted as long as certain processing activities are required for the supply of the Services.

3.4.2  If any processing by the Supplier is required after termination of the Agreement, e.g. in order to transfer data back to the Customer such processing shall be conducted in accordance with the provisions of this Data Processing Agreement. Any other kind of processing is prohibited, unless otherwise agreed between the Parties or required by Data Protection Laws or other applicable laws.

3.4.3  In the event of termination of the Agreement, the Supplier shall, at the choice of the Customer, delete or return all applicable personal data to the Customer and delete existing copies unless Data Protection Laws require storage of the personal Data.

3.5  Instructions for Processing

3.5.1  The Supplier shall process personal data only in accordance with Customer’s instructions. The Parties agree that this Data Processing Agreement comprises Customer’s complete and final documented instructions to the Supplier in relation to processing of the personal data. The instructions may be amended from time to time as agreed between the Parties in accordance with the provisions of the Agreement.

3.5.2  If the Supplier may not follow the instructions given by the Customer due to applicable compelling laws or it considers an instruction to infringe any law, the Supplier shall immediately inform the Customer of such matter, and the Supplier has a right to refrain from such processing without any consequences.

3.6  Obligations of the Supplier

3.6.1  The Supplier shall comply with all applicable Data Protection Laws in the processing of the personal data.

3.6.2  The Supplier shall implement appropriate technical and organisational measures for security of processing as provided in the Data Protection Laws. The Customer accepts and warrants that the security measures under the Agreement, are adequate to meet the aforementioned level of security considering the data which Customer utilises in the Service.

3.6.3  The Supplier shall also assist the Customer with reasonable effort in ensuring compliance with the data security obligations pursuant to Data Protection Laws taking into account the nature of processing and the information available to the Supplier.

3.6.4  The Supplier shall ensure that persons authorised to process the personal data have committed themselves to confidentiality or are under an appropriate statutory obligation.

3.6.5  The Supplier shall assist the Customer by reasonable technical and organisational measures, insofar as this is possible, for the fulfilment of the Customer’s obligation to respond to requests for exercising the data subject’s rights under the Data Protection Laws.

3.6.6  The Supplier shall make available to the Customer all information necessary to demonstrate compliance with the obligations laid down in the Data Protection Laws.

4. Subcontractors

4.1  The Supplier shall be entitled to engage Sub-processors in the processing of the personal data.

4.2  Before commencement of the processing by a Sub-processor the Supplier shall inform the Customer in writing of the Sub-processor or a change of a Sub-processor and the specific processing activities it is engaged for, thereby giving the Customer the opportunity to object to such processing.

4.3  Where the Supplier engages a Sub-processor for processing of personal data on behalf of the Customer, the Supplier shall impose on the Sub-processor the same obligations related to the processing of personal data as set out in this Data Processing Agreement.

5. Location and transfers of data

5.1  The Customer acknowledges and agrees that in connection with the Services the personal data may be processed also outside the EU.

5.2  The Customer hereby authorises the Supplier to enter into and undertake on Customers behalf such appropriate contractual arrangements with the recipient in a non-EU/EEA country for the transfer of personal data to third countries outside the EU/EEA as adopted and approved by the EU Commission or competent data protection regulatory authority in accordance with applicable Data Protection Laws (“Standard Data Protection Clauses”). As an alternative to entering into the Standard Data Protection Clauses, the Supplier may rely upon an alternative framework permitting the lawful transfer of the personal data outside of the EU/EEA, provided that such framework is in compliance with applicable laws.

6. Data breaches

6.1  In the event of a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed (“Data Breach”), the Supplier shall without undue delay after having become aware of it notify in writing the Customer. The notification shall at least:

(a) describe the nature of the Data Breach, the affected personal data, including the categories and approximate number of data subjects concerned and the categories and approximate number of personal data records concerned;

(b) communicate the name and contact details of a contact point where more information can be directly obtained in case such person is other than the contact person under the Agreement;

(c) describe the likely consequences of the Data Breach, in particular to the personal data; and

(d) describe the measures taken or proposed to be taken by the Supplier to address the Data Breach, including, where appropriate, measures to mitigate its possible adverse effects.

7. Audit

7.1  The Customer or another auditor mandated by the Customer may audit the level of the data protection on and appropriateness of the processing of personal data by the Supplier upon fifteen (15) working days’ prior written notice to Supplier to ensure their compliance with this Data Processing Agreement and Data Protection Laws.

7.2  The Supplier shall contribute to the aforementioned audits and make available all information required to complete the audits.

7.3  The audits shall be performed during the normal working hours and shall not unreasonably disturb the operations of the Supplier. Each Party shall carry their own costs and expenses accrued in connection with audits.