Vilkår

for WeldEye-skytjeneste

Vilkår for WeldEye-skytjeneste

1. Tjenesten

Kemppi Oy («Kemppi») skal levere WeldEye-sveiseadministrasjonssystemet («WeldEye») til kunden som en skybasert abonnementstjeneste («skytjenesten»). Disse vilkårene og forbeholdene («vilkårene») regulerer din bruk av skytjenesten. Hvis du inngår disse vilkårene på vegne av en annet juridisk entitet, erklærer du at du har fullmakt i dette foretaket (du og/eller dette foretaket kalles heretter «kunden») til å inngå disse vilkårene.

Ved registrering av abonnementet for skytjenesten («skyabonnementet») gir Kemppi kunden rett til å bruke skytjenesten som spesifisert i disse vilkårene, inkludert mulige oppgraderinger og brukerhjelp. Kundens rett til å bruke skytjenesten i henhold til disse vilkårene er begrenset til disse vilkårenes gyldighet, og disse vilkårene gir ingen annen rettighet eller lisens, verken eksplisitt eller implisitt, til kunden for å utnytte skytjenesten på annen måte enn uttrykkelig spesifisert i disse vilkårene. Alle andre rettigheter er uttrykkelig beholdt av og reservert for Kemppi.   

Skytjenesten leveres «som den er». Kemppi påtar seg ingen forpliktelse eller erstatningsansvar vedrørende skytjenestens eller programvarens funksjonalitet eller nytteverdi for formålet.  Bruken av skytjenesten er begrenset til skytjenestemodulene som spesifisert i disse vilkårene. Kunden påtar seg alt ansvar for all bruk av skytjenesten under kundens brukernavn og passord.

MED UNNTAK SOM UTTRYKKELIG OPPGITT OVENFOR I DETTE KAPITTEL 1 OG SÅ LANGT TILLATT ETTER GJELDENDE LOV, LEVERER KEMPPI SKYTJENESTEN «SOM DEN ER». KEMPPI VERKEN BEKREFTER ELLER GARANTERER AT SKYTJENESTEN VIL VÆRE FEILFRI ELLER AVBRUDDSFRI ELLER AT KEMPPI VIL KORRIGERE ALLE FEIL ELLER SVIKT. SÅ LANGT DET ER TILLATT VED LOV, ER DISSE BEGRENSEDE GARANTIENE EKSKLUSIVE I FORBINDELSE MED LEVERINGEN AV SKYTJENESTEN, OG KEMPPI GIR INGEN ANDRE GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, LOVFESTET ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE IMPLISERTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, INKLUDERT ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER NYTTEVERDI FOR ET SPESIELT FORMÅL ANGÅENDE SKYTJENESTEN.

2. Aktivering 

For å bruke skytjenesten må kunden aktivere skytjenesten ved i) å registrere en ny kundekonto («konto») eller ii) å bruke kundens eksisterende My Kemppi ID-konto, og deretter oppgi lisensnøkkelen for det kjøpte skyabonnementet. Kunden må besørge riktig, nøyaktig og oppdatert faktureringsinformasjon når skytjenesten aktiveres. Ved aktivering av skytjenesten gis Kemppi rett til å belaste tjenestegebyrer som spesifisert i disse vilkårene.

3. Tilgjengelighet

Skytjenesten vil være tilgjengelig for kunden via en internettforbindelse som besørges av kunden, og tjenesten driftes på servere administrert av Kemppi. Det er ikke gitt at skytjenesten gjøres tilgjengelig i alle land, og den leveres muligens kun på et begrenset antall språk. Kunden er kjent med og erkjenner at kundens tilgang til Internett ikke kan garanteres og at Kemppi ikke skal, under noen omstendighet, være ansvarlig for mangler eller feil i kundens egen internettforbindelse og/eller nettverk.

4. Sikkerhetstiltak

Skytjenesten har følgende sikkerhetstiltak: 1) regelmessig sikkerhetskopiering av informasjon som kunden har lagt inn i WeldEye; 2) sikret serverforbindelse; 3) passordbeskyttelse; og 4) viruskontroll.

Sikkerhetskopiering av data inkluderer en full backup hver uke. Det foretas gradvis backup av WeldEyes filsystem og database daglig.

5. Oppgraderingspakke

Kemppi kan fra tid til annen oppdatere skytjenesten i samsvar med rapporterte feil, rapporterte brukerbehov og/eller i henhold til Kemppis utviklingsplaner for skytjenesten.

6. Kundestøtte og vedlikeholdstjenester

Kunden er berettiget til å motta informasjon om bruken av skytjenesten i form av en støttetjeneste. Denne støttetjenesten leveres til kunden, gitt at kunden har lest alle bruksanvisninger som Kemppi har gjort tilgjengelig. Alle forespørsler om støtte kan sendes av kunden ved å bruke støtteseksjonen som er tilgjengelig på WeldEye.com.

7. Skytjenestens omfang og priser
  1. Direkte kostnader:
    Kunden har kjøpt skyabonnement på WeldEye-modulene «Sveiseprosedyrer» og «Personale og kvalifikasjoner».

  2. Kostnader ved bruk: basisgebyr/måned for bruker + tilleggsgebyr/måned for aktive brukere

Basisgebyret for bruker dekker kun én bruker. Tilleggsgebyret for aktive brukere er basert på antall andre brukere som faktisk har logget seg inn på WeldEye minst én gang i løpet av en kalendermåned (aktive brukere).

Alle prisene er i euro (€), og er netto uten tillegg av skatter og avgifter, som MVA, salgsskatt, skattetrekk og lignende.

Alle priser vil bli gjennomgått på årlig basis og er gjenstand for endring etter varsel fra Kemppi, som vil bli levert til kunden tretti (30) dager før den eventuelt varslede prisendringen blir effektiv. Hvis kunden ikke godtar prisendringen, må kunden avslutte bruken av skytjenesten senest den datoen prisendringen får effekt.

8. Ansvarsbegrensning

Avsnitt 5 av Kemppis generelle vilkår og forbehold som er vedlagt, skal gjelde for disse vilkårene.

9. Fortrolighet og databeskyttelse 

Avsnitt 7 av Kemppis generelle vilkår og forbehold skal gjelde for disse vilkårene.

All informasjon som kunden legger inn i WeldEye, er kundens informasjon.

Kemppi har en evigvarende rett til å bruke kundens informasjon som behandles via og av WeldEye, for statistiske formål, for forretningsmessige formål og for produktutviklingsformål, og med sikte på å oppfylle Kemppis forpliktelser under disse vilkårene. Denne bruken utføres slik at kundens identitet eller detaljert informasjon ikke fremlegges til tredjeparter.

Skulle kunden og/eller kundens datterselskaper samle og behandle personopplysninger, identifikasjonsdata eller lignende data (for eksempel posisjonsdata) (samlet kalt «kundegruppe-personopplysninger») og innføre slike allerede innsamlede kundegruppe-personopplysninger i WeldEye, må kunden og kundens datterselskaper bekrefte at de har samlet og behandlet og vil fortsette å samle og behandle kundegruppe-personopplysninger i henhold til relevant lovgivning, forskrifter og disse vilkårene. Partene godtar at Kemppi kun skal behandle kundegruppe-personopplysningene så langt det er nødvendig for å besørge skytjenesten til kunden og datterselskaper. Kemppi skal ikke være erstatningspliktig ved omstendigheter hvor en person fremsetter et krav eller påstand vedrørende Kemppis handlemåte så langt slike handlinger skyldes anvisninger mottatt fra kunden og/eller kundens datterselskaper. I tillegg har Kemppi rett til å bruke kundegruppe-personopplysningene behandlet via og av WeldEye med sikte på statistikk, business og produktutvikling. Denne bruken utføres slik at kundens identitet eller detaljert informasjon ikke fremlegges til tredjeparter.

Kunden bekrefter og godtar at serverne til Kemppi og selskapets tredjepartsunderleverandører også kan befinne seg utenfor EU, og godtar således at kundegruppe-personopplysningene kan behandles i henhold til bestemmelsene for skytjenesten også utenfor EU. Hvis kunden er et foretak som har forretningsadresse i EU, skal kunden på vegne av seg selv og på vegne av sine datterselskaper, inngå vilkårene for standard kontraktsfestede klausuler («SCCA») med Kemppi.

Kunden skal sørge for at kunden og kundens datterselskaper er berettiget til å overføre de relevante kundegruppe-personopplysningene som i utgangspunktet er innhentet av kunden og/eller kundens datterselskaper og lagret i kundens systemer, til Kemppi, slik at Kemppi og selskapets underleverandører på lovlig vis kan bruke, behandle og overføre kundegruppe-personopplysningene i henhold til disse vilkårene på vegne av kunden og/eller kundens datterselskaper.

Kemppi kan bruke underleverandører til å besørge visse tjenester på selskapets vegne for skytjenesten.

Databehandlingen av disse kundegruppe-personopplysningene skal vare så lenge som disse vilkårene er gyldige.

10. Uttak av kundedata

Etter en skriftlig forespørsel fra kunden ikke senere enn én (1) måned før disse vilkårenes opphørsdato, skal Kemppi gjøre kundens data som er lagret i skytjenesten, tilgjengelig for kunden via skytjenesten på et begrenset grunnlag ene og alene for at kunden skal kunne ta ut sine data i en periode på førtifem (45) dager etter at denne forespørselen er mottatt av Kemppi. Etter nevnte periode på førtifem (45) dager, har Kemppi ingen forpliktelse til å vedlikeholde eller levere kundedata, og skal deretter være berettiget til å slette alle kundedata. Det skal imidlertid ikke kreves av Kemppi å fjerne eksemplarer av kundens data fra sine servere eller sikkerhetskopimedier før tiden er inne for planlagt sletting av slike eksemplarer.

11. Kemppis generelle forbehold

Kemppis generelle vilkår og forbehold som er vedlagt disse vilkårene, er en nødvendig del av og utfyller vilkårene og forbeholdene til disse vilkårene.                                                                                                            

12. Gyldighet og opphør

Disse vilkårene skal bli effektive ved aktivering av skytjenesten («effektiv dato»), og skal fortsette å være effektive i de påfølgende kalendermånedene («periode») med mindre de avsluttes i henhold til dette avsnitt 12.

Kunden kan avslutte sitt abonnement ved å si opp abonnementet på skytjenesten minst tretti (30) dager før utløpet av en periode. Kunden skal betale alle påløpte gebyrer, avgifter og/eller kostnader pådratt før den effektive opphørsdatoen.

Kemppi forbeholder seg uttrykkelig rett til å modifisere vilkårene når som helst etter eget skjønn, og uten forvarsel til kunde, ved å inkludere slike modifikasjoner i disse vilkårene med notifikasjon av virkningsdato for disse modifiserte vilkårene. Hvis kunden på noe tidspunkt ikke godtar modifiserte vilkår, har kunden rett til å avslutte abonnementet i henhold til disse vilkårene, og kan deretter ikke lengre bruke skytjenesten.

13. Gjeldende lov og oppklaring av tvist

Avsnitt 19 av Kemppis generelle vilkår og forbehold skal gjelde for disse vilkårene.

14. Tilordning

Avsnitt 14 av Kemppis generelle vilkår og forbehold skal gjelde for disse vilkårene.